Liên lạc
Dịch vụ bán sau

Dịch vụ bán sau

  • Những bộ phận đeo như dây an toàn và dao sẽ được nạp lại miễn phí tại chế độ này bằng phim Lockedair

  • 24-giờ đáp ứng được bảo đảm.

  • Free Partes Storage in phối hợp hay gần đây bởi.

  • Ban chấp hành kiểm tra chất lượng.

  • Có thể yêu cầu tàu lại bị chi phí phân tích chất lượng... nên hãy giữ nó lại.


after sale service